Dla samorządów

STUDIA WYKONALNOŚCI

Studium wykonalności jest dokumentem, którego celem jest udzielenie odpowiedzi na podstawowe z punktu widzenia inwestora pytania:

 • Czy przedsięwzięcie jest ekonomicznie uzasadnione?
 • Czy projekt jest możliwy do zrealizowania pod względem technicznym i czy wybrane rozwiązania są optymalne?
 • Czy inwestor jest w kondycji finansowej umożliwiającej finansowanie inwestycji z własnego budżetu oraz z funduszy zewnętrznych?

Studium wykonalności jest najczęściej niezbędnym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego i przygotowywane jest w oparciu o aktualne zasady i wytyczne.

 

Dokument przygotowujemy w oparciu o udostępnione dokumenty i informacje związane m. in. z:

 • Sytuacją społeczno-gospodarczą
 • Nakładami inwestycyjnymi na realizację projektu oraz źródłem jego finansowania i prognozą zmian eksploatacyjnych
 • Alternatywnymi rozwiązaniami
 • Danymi dotyczącymi kwestii prawnych (stan własności nieruchomości, stan przygotowania dokumentacji niezbędnej dla inwestycji)
 • Specyficznymi informacjami dla danego typu projektu
 • Danymi finansowymi

 

DOTACJE

Przygotowujemy i prowadzimy projekty zarówno z funduszy unijnych, jak również funduszy norweskich czy funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zapewniamy profesjonalną obsługę obejmującą:

 • Audyt wstępny – rozpoznanie potrzeb i dobór odpowiedniego dofinansowania
 • Weryfikacja możliwości uzyskania dotacji – wewnętrzna ocena w oparciu o kryteria oceny wniosków
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – wniosek, studium wykonalności oraz załączniki
 • Wsparcie podczas procesu oceny – pomoc w komunikacji z urzędem oraz ewentualne korekty złożonych dokumentów

 

Oferujemy także obsługę w zakresie zarządzania i rozliczenia projektu, w tym:

 • Rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji
 • Sporządzanie wniosków o płatność
 • Weryfikację zgodności wydatkowanych środków z planem finansowym
 • Kontrolę wykonania umów z wykonawcami
 • Ocenę Kwalifikowalności, zasadności, sposóbu ponoszenia i dokumentowania wydatków
 • Monitoring i sprawozdawczość merytoryczną

 

PLANY ROZWOJU LOKALNEGO / STRATEGIE ROZWOJU

Oferujemy profesjonalne przygotowanie Planów Rozwoju Lokalnego i Strategii Rozwoju dla samorządów, w oparciu o obowiązujące standardy i wytyczne.

 

Zapewniamy m. in.:

 • Przygotowanie lub aktualizację misji i wizji
 • Przygotowanie niezbędnych analiz składających się na diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej
 • Identyfikację kierunków rozwoju
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami i partnerami społecznymi
 • Wykonanie analizy SWOT
 • Opracowanie ostatecznej wersji tekstu w profesjonalnym układzie graficznym