Dla firm

DOTACJE

Przygotowujemy i prowadzimy projekty zarówno z funduszy unijnych, jak również funduszy norweskich czy funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jesteśmy obecni na wszystkich etapach – od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, poprzez uzyskanie dotacji i realizację projektu, aż po jego prawidłowe rozliczenie:

 • Audyt wstępny – rozpoznanie potrzeb i dobór odpowiedniego dofinansowania
 • Weryfikacja możliwości uzyskania dotacji – wewnętrzna ocena w oparciu o kryteria oceny wniosków
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – wniosek oraz załączniki
 • Wsparcie podczas procesu oceny – pomoc w komunikacji z urzędem oraz ewentualne korekty złożonych dokumentów
 • Wsparcie podczas podpisywania umowy o dotację
 • Zarządzanie projektem, w tym przygotowanie procedur wyboru wykonawcy oraz bieżące monitorowanie postępów w realizacji i wdrażanie ewentualnych działań korygujących lub naprawczych
 • Rozliczanie uzyskanej dotacji – do momentu uzyskania stosownego dokumentu potwierdzającego prawidłowe zakończenie realizacji projektu

 

Nasze wsparcie dotyczy zarówno projektów inwestycyjnych, jak i szkoleniowych.

 

DOTACJE NA PROJEKTY BADAWCZE, ROZWOJOWE I INNOWACYJNE

Projekty B+R+I to specyficzne przedsięwzięcia, realizowane najczęściej na styku biznes-nauka. Wymagają bardziej elastycznego podejścia w trakcie ich przygotowania oraz najczęściej także partnerstwa podczas realizacji.

Podobnie jak w przypadku projektów dotacyjnych, jesteśmy obecni na wszystkich etapach – od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, poprzez uzyskanie dotacji i realizację projektu, aż po jego prawidłowe rozliczenie.

Wspieramy przy pozyskiwaniu środków na projekty w ramach Programów Operacyjnych, ale także środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Programu HORYZONT 2020.

 

BIZNES PLANY

Najczęściej dokument taki jest wymagany podczas ubiegania się o kredyt inwestycyjny lub pożyczkę preferencyjną. Współpracujemy z wieloma instytucjami finansowymi, które takiego wsparcia udzielają.

Opracowujemy biznes plany obejmujące zarówno część opisową inwestycji jak również prognozy finansowe oraz dobrane do specyfiki danego opracowania wskaźniki finansowe.

Istnieje możliwość reprezentowania Państwa w kontakcie z bankami, aż do momentu uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

 

AUDYTY PROJEKTÓW

Głównym celem audytu, jest uzyskanie odpowiedzi, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, obowiązującymi wytycznymi oraz z przepisami prawa. W szczególności weryfikacji podlegają:

 • Dokumentacja dotycząca projektu
 • Działania przewidziane do realizacji we wniosku o dofinansowanie
 • Zastosowane procedury, w tym zasady konkurencyjności
 • Kwalifikowalność, zasadność, sposób ponoszenia i dokumentowania wydatków
 • Realizacja obowiązku raportowania postępów realizacji projektu
 • Promocja i informacja w ramach projektu
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentów związanych z realizacją projektu

 

Na podstawie przeprowadzonego audytu sporządzamy raport i opinię o prawidłowości realizacji projektu.